CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 23338    Tổng số xếp giá: 137020
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 224

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Phân tích hoạt động kinh tế : Dùng cho sinh viên ngành: Quản trị kinh doanh
2 Developing a method to increase the accuracy of robot - Manipulator systems us...
3 Phân tích hoạt động kinh tế : Dùng cho sinh viên ngành: Quản trị kinh doanh
4 Môi trường kinh doanh quốc tế : Dùng cho sinh viên nghành: Kinh tế
5 Nhập môn cầu : Dùng cho sinh viên nghành: KCĐ

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (2034)
2 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (48)
3 Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kin... (36)
4 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (31)
5 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển (28)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2036
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2134

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 9/  2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện