Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hàn, Xuyên Tử
Thế cục Quỷ Cốc Tử : Tiểu thuyết. T.8 / Hàn Xuyên Tử; An Lạc Group dịch
H. : Văn học ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017
607tr. ; 21cm
Call Number: 895.136 THÊ(8) 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3)   Sơ đồ
PD/VV 07911
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VV 06022
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận